logoedukey

Edukey ร่วมนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66

18 พฤษภาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 8

แชร์บทความนี้

Edukey ร่วมนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66

    ทีมงาน edukey.me เข้าร่วมงาน "การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน แนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ มอบวุฒิบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกียรติบัตรวิชาชีพระยะสั้น" จัดนิทรรศการให้ความรู้และการแนะแนวอาชีพแก่เยาวชนและรับเกียรติบัตร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์รวมใจ ท่อน้ำไทยปันรัก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงผลงานระหว่างการศึกษาและได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่เพื่อนรุ่นต่อไป 

    โดยได้รับเกียรติจาก นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย นางสาวณัชชา สอนสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่ริม ดร.สมหวัง โชติกา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นางสาวกัญจน์ชริน เจริญเดช หัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม 

    นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๗ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ตลอดจน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษา จำนวน 23 คน พร้อมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับ กศน. อำเภอแม่ริม และวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง โดยมีผู้สำเร็จการศึกษารวม 128 คน จากนั้น รองอธิบดีฯ ได้ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่พระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้