logoedukey

พรรคภูมิใจไทย กับนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ 2566

15 พฤษภาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลสาระความรู้ 0

แชร์บทความนี้

พรรคภูมิใจไทย กับนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ 2566

    เปิดนโยบายการศึกษาไปพร้อมกัน กับพรรคภูมิใจไทย โดยดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาพรรคภูมิใจไทย

​“เรื่องใหญ่ที่สุดของการจัดการศึกษาคือการปรับหลักสูตร เพราะหลักสูตรเป็นตัวชี้ทิศทางว่าเราจะสร้างคนให้มีคุณภาพ ให้มีคุณลักษณะ ให้มีสมรรถนะอย่างไร มันจะถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา”


โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ 

    ปัจจุบันกระแสสังคมและโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่เนื้อหาการศึกษาของไทยยังตามไม่ทัน ดร.กมล จากพรรคภูมิใจไทยก็ได้พูดถึงสิ่งที่การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน ให้หลักสูตรมีการเน้นเรื่องสมรรถนะมากกว่าเนื้อหา ใช้ได้จริงในชีวิตจริง และได้เรียนรู้ด้านวิชาชีพมากขึ้น ปรับหลักสูตรแล้วต้องปรับโครงสร้างเวลาเรียนด้วยวิชาไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนครบเทอมก็ปรับให้มีวิชาอื่นที่เป็นประโยชน์เข้ามาแทน ปรับไปทั้งระบบจะได้มีหลักสูตรการศึกษาที่ทันโลก ทันสมัย


นโยบายการศึกษาพรรคภูมิใจไทย 

    พรรคภูมิใจไทยก็ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ เน้นการเรียนออนไลน์ที่นักเรียนทั่วไปสามารถเข้าถึงครูเก่ง ๆ ได้ผ่านออนไลน์ เรียนควบคูู่กับโรงเรียนเดิม มีการจัดตั้งครูหมู่บ้าน คล้ายอาสาสมัครที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชนหมู่บ้านละ 10 คน มีการสร้างนักธุรกิจดิจิทัล 9 ล้านคน ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับระบบออนไลน์ และแก้ปัญหาเงินกู้กยศ. ปรับเงินกู้เป็นเงินยืม นักเรียน นักศึกษาไม่เสียค่าปรับ ค่าดอกเบี้ย นอกจากนี้ก็มี 3 ปรับ 3 เร่ง คือ

3 ปรับ 

-ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-ปรับระบบการผลิตการพัฒนาครู 

-ปรับระบบการดูแลโรงเรียนเอกชน

3 เร่ง 

-เร่งสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 

-เร่งพัฒนาการเรียนการสอน 

-เร่งทำให้โรงเรียนปลอดภัย

​“เด็กอยู่ในโรงเรียนแล้วมีความสุข เด็กได้รับโอกาสที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ นี่คือทิศทางที่เราคิดว่าจะสามารถขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวไปสู่การศึกษายุคใหม่แล้วจะพลิกโฉมการศึกษาไทยอย่างแท้จริง”


#เลือกตั้ง66 #vote66 #นโยบายการศึกษา #edukey #พรรคภูมิใจไทย