logoedukey

โครงการค้นหาตัวเอง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

14 มีนาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 13

แชร์บทความนี้

โครงการค้นหาตัวเอง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการค้นหาตัวเอง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

    ทีมงาน Edukey ได้จัดกิจกรรม โครงการนำร่องการค้นหาตัวเองเพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยใช้แพลตฟอร์ม Edukey.me โดยความร่วมมือระหว่าง ‘กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน’ และแพลตฟอร์ม ‘Edukey.me’ ให้แก่เยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่1-2 มีนาคม พ.ศ.2566
    พร้อมแนะนำแพลตฟอร์ม Edukey.me เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ นำไปสู่การเลือกเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มค้นหาตนเอง วางแผน และกำหนดเป้าหมายของตนเองในอนาคตต่อไป