logoedukey

Edukey on tour โรงเรียนสาธิต มช.

10 กุมภาพันธ์ 2566ทอฝัน กันทะมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 35

แชร์บทความนี้

Edukey on tour โรงเรียนสาธิต มช.

    ทีมงาน Edukey ได้จัดกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้ “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” ณ ห้องเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 จำนวนกว่า 150 คน ในวัน 6-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

    “ถ้าคุณครูคิดว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ดี อะไรที่เราชอบถ้าเราได้ไปทำมันจริง ๆ หรือถ้าเราได้ไปเรียนรู้มันจริง ๆ คิดว่ามันจะทำให้มันราบลื่น แล้วก็มันโฟล์ว แล้วก็เขาจะสามารถพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ค่ะ” 

    นรินทรดา เสนาธรรม ครูฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูดถึงมุมมองการเจอสิ่งที่ชอบ ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไปได้ การค้นหาตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ดี กิจกรรมที่ได้ให้นักเรียนเข้าร่วมจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะปัญหาของนักเรียนสมัยนี้คือการไม่รู้จักตัวเองอาจจะมีการตามเพื่อน ตามกระแส หรือตามครอบครัว ซึ่งสวนทางกับปัจจุบันที่มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมากมาย 

    พร้อมแนะนำแพลตฟอร์ม Edukey.me เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ นำไปสู่การเลือกเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มค้นหาตนเอง วางแผน และกำหนดเป้าหมายของตนเองในอนาคตต่อไป