logoedukey

จัดบรรยาย “สถานการณ์ตลาดแรงงานและทักษะที่สำคัญของเด็กยุคใหม่”

9 มกราคม 2566Edukey Thailandข่าวประชาสัมพันธ์ 25

แชร์บทความนี้

จัดบรรยาย “สถานการณ์ตลาดแรงงานและทักษะที่สำคัญของเด็กยุคใหม่”

    จัดหางานฯ ลำปาง จัดบรรยาย “สถานการณ์ตลาดแรงงานและทักษะที่สำคัญของเด็กยุคใหม่” พร้อมแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

    นางเมทินี สุริยะ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สถานการณ์ตลาดแรงงานและทักษะที่สำคัญของเด็กยุคใหม่ " พร้อมด้วย ผศ.อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเสนอแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ตำบลบ่อเเฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

    สำหรับการจัดกิจกรรม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 577 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำแพลตฟอร์ม Edukey.me ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพที่จะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างมีหลักการ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เริ่มต้นค้นหาตนเองเพื่อการวางเเผนและกำหนดเป้าหมายในด้านการศึกษาของตนเองในอนาคตต่อไป